Cod sursa(job #2792250)

Utilizator OrzaSERBANSerban Orza OrzaSERBAN Data 1 noiembrie 2021 11:56:37
Problema Coduri Huffman Scor 75
Compilator cpp-64 Status done
Runda Arhiva educationala Marime 2.91 kb
#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;
ifstream f("huffman.in");//huffman
ofstream g("huffman.out");

int n,m;
long long suma;
struct nod
{
  int st,dr,level;
  long long val;
}v[2000002];
struct nodLight
{
  int i;
  long long val;
};
int nheap;
vector<nodLight> vv;
void up(int k)
{
  while(k>1 and vv[k].val<vv[k/2].val)
  {
    swap(vv[k],vv[k/2]);
    k=k/2;
  }
}
void down(int nn,int k)
{
  bool ok=true;
  int j;
  while(ok)
  {
    ok=false;
    j=k;
    if(k*2<=nn)
    {
      j=2*k;
      if(2*k+1<=nn)
      {
        if(vv[2*k].val>vv[2*k+1].val)
          j=2*k+1;
      }
      if(vv[k].val>vv[j].val)
      {
        swap(vv[k],vv[j]);
        k=j;
        ok=true;
      }
    }
  }
}
void Add(long long val,int i)
{
  nodLight nodNou;
  nheap++;
  nodNou.i=i;
  nodNou.val=val;
  vv.push_back(nodNou);
  // vv[nheap].i=val.i;
  //vv[nheap].val=val.val;
  up(nheap);
}
void Remove(int k)
{
  vv[k]=vv[nheap];
  vv.erase(vv.begin()+nheap);// adica el de pe poz nheap+1 in vv adica vv[nheap]
  nheap--;
  // if(k==1)
  //   down(nheap,k);
  //else
  if(vv[k].val<vv[k/2].val)
    up(k);
  else
    down(nheap,k);
}
void createArbore()
{
  //luam cele mai mici 2 noduri dupa val
  int i,ii;
  m=n;
  // in v avem toate nodurile(nu sunt sortate)
  //in vv avem mereu in vv[1] nodul cu vv.val minim
  //cream legaturi intre nodurile din v (arborele)
  for(ii=1;ii<m;ii++)
  {
    //cream un nod nou
    n++;
    // v[n].i=n;
    v[n].val=vv[1].val;
    v[n].st=vv[1].i;
      Remove(1);

    v[n].val+=vv[1].val;
    v[n].dr=vv[1].i;
      Remove(1);

      Add(v[n].val,n);
    suma+=v[n].val;
    //am putea calcula suma si in codeaza01 adunand
    // v[i].level*v[i].val daca i face parte din elementele initiale
    //dar vv esye ca un arbore si pentru ca atunci cand cream un element mai adunam
    //inca o data ce aveam deja sub el si asa se obtine tot level*val
  }
}
void codeaza01(int poz,long long cod,int level)
{
  v[poz].val=cod;
  v[poz].level=level;
  if(poz>0)
  {
    level++;
    cod=(cod<<1);
    codeaza01(v[poz].st,cod,level);

    cod++;
    codeaza01(v[poz].dr,cod,level);

  }
}
int main()
{
  int i,j,z,k;
  f>>n;

  vv.resize(n+1);
  //cout<<sizeof(v)<<" "<<sizeof(vv)<<'\n';
  // return 0;
  nheap=n;
  m=n;
  for(i=1;i<=n;i++)
  {
    f>>v[i].val;
    vv[i].i=i;
    vv[i].val=v[i].val;
  }
  createArbore();
  codeaza01(n,0,0);
  //cout<<" "<<sizeof(vv);
  g<<suma<<'\n';
  for(i=1;i<=m;i++)
  {
    g<<v[i].level<<" "<<v[i].val<<'\n';
  }

}