Diferente pentru problema/zigsort intre reviziile #37 si #33

Diferente intre titluri:

Zigsort
zigsort

Diferente intre continut:

h2. Restricţii
* 1≤ N ≤ 100000
* N ≤ 100000
* 1 ≤ K ≤ 4 ≤ N
* 1 ≤ A[i] ≤ 100000 pentru orice i
* Daca K > 1 atunci N % K = 1 (toate secventele monotone au lungime K).
Pentru primul test reprezentam interschimbarile:
1 2 3 4
5 6 3 1 -> A[] initial, la final trebuie ca @A[1]@ > @A[2]@ < @A[3]@ > @A[4]@
5 6 3 1 -> A[] initial, la final trebuie ca @A[1]@ &ge; @A[2]@ &le; @A[3]@ &ge; @A[4]@
        aplicam swap(1,2) =>
6 5 3 1
        aplicam swap(2,3) =>

Nu exista diferente intre securitate.

Diferente intre topic forum:

9721