Diferente pentru problema/pirati intre reviziile #3 si #6

Nu exista diferente intre titluri.

Diferente intre continut:

h2. Date de iesire
In fisierul de iesire $pirati.out$ veti afisa $Q$ numere naturale reprezentand raspunsurile pentru fiecare scenariu posibil.
In fisierul de iesire $pirati.out$ veti afisa $Q$ numere naturale, cate unul pe linie, reprezentand raspunsurile pentru fiecare scenariu posibil.
h2. Restrictii si precizari
* $1 ≤ Q ≤ 2500$
* $1 ≤ x1, x2 ≤ N$
* $1 ≤ y1, y2 ≤ M$
* Atat piratii, cat si comoara, se vor afla intr-o zona cu apa.
* $Atat piratii, cat si comoara, se vor afla intr-o zona cu apa.$
h2. Exemplu

Nu exista diferente intre securitate.

Diferente intre topic forum:

 
4685