Cod sursa(job #637095)

Utilizator blue_phoenixPosea Elena blue_phoenix Data 20 noiembrie 2011 11:53:11
Problema Ferma2 Scor 30
Compilator cpp Status done
Runda .com 2011 Marime 4.28 kb
#include <stdio.h>
#include <vector>
#include <bitset>
using namespace std;
#define maxn 1005
#define MAXIM 10005
vector <int> tri[maxn];//tine triunghiul initial
struct nod{
  int l1,l2,ziua,castig;//ziua repr generatia, pot sa nu o tin minte daca smecheresc niste indici
}coada[maxn*maxn];

//bitset <maxn> calculat[maxn][maxn];

int n;

int suma1(int foaia, int l2,int l3){//foile sunt num incepand cu 1
  //latura 1
  //printf("SUMA1\n");
  int i;
  int s=0;
  int li=foaia+l3,ls=n-l2;
  for(i=li;i<=ls;i++){
    s+=tri[i][foaia-1];
    //printf("aduna la suma %d\n",tri[i][foaia-1]);
}
  return s;
}

int suma2(int foaia,int l1, int l3){
  int i;
  int s=0;
  int li=l1,ls=n-l3-foaia+1;
  //printf("SUMA2\n");
  for(i=li;i<ls;i++){
    s+=tri[n-foaia+1][i];
    //printf("aduna la suma %d\n",tri[n-foaia+1][i]);
}
  return s;
  
}

int suma3(int foaia, int l1, int l2){
  //printf("SUMA3\n");
  int i;
  int s=0;
  int li=l1+foaia,ls=n-l2;
  for(i=li;i<=ls;i++){
    s+=tri[i][i-foaia];
    //printf("aduna la suma %d\n",tri[i][i-foaia]);
}
  return s;  
}


int pozitie=MAXIM-1;
char buff[MAXIM];//citesc bucati de cate maxim 10005 caractere

void cit(int &nr){
  nr=0;
  while(buff[pozitie]<'0' || buff[pozitie]>'9')//cat timp nu e cifra, treci mai departe
    if (++pozitie==MAXIM){
      fread (buff,1,MAXIM,stdin);
      pozitie=0;
    }
  while('0'<=buff[pozitie] && buff[pozitie]<='9'){//cat timp e cifra
    nr=nr*10+buff[pozitie]-'0';
    if (++pozitie==MAXIM){
      fread (buff,1,MAXIM,stdin);
      pozitie=0;
    }
   }
}


int main(){
 int k;
 int castig=0;
 int mdef=-1;
 freopen("ferma2.in","r",stdin);
 FILE *fout=fopen("ferma2.out","w");
 //fscanf(fin,"%d%d",&n,&k);
 cit(n);
 cit(k);
 int a;
 int i,j;
 for(i=1;i<=n;i++){
  for(j=0;j<i;j++){
   //fscanf(fin,"%d",&a);
   cit(a);
   tri[i].push_back(a);
  }
} 
  int li=0,ls=1;
  coada[li].l1=0;
  coada[li].l2=0;
  coada[li].castig=0;
  coada[li].ziua=0;//la sf zilei 0 n-am vandut nimic si castigul e 0
  //ATENTIE! nu o marchez ca "calculata"
  int l3;
  while(li<ls && coada[li].ziua<k){
   //expandez coada[li]
    //as vrea sa vand o cateta 1
    coada[ls].l1=coada[li].l1+1;
    coada[ls].l2=coada[li].l2;
    coada[ls].ziua=coada[li].ziua+1;
    l3=coada[ls].ziua-coada[ls].l1-coada[ls].l2;
    coada[ls].castig=coada[li].castig+suma1(coada[ls].l1,coada[ls].l2,l3);
    //printf("adaug in coada elementul (%d,%d,%d,%d), care provine din (%d,%d,%d,%d)\n",coada[ls].ziua,coada[ls].l1,coada[ls].l2,coada[ls].castig,coada[li].ziua,coada[li].l1,coada[li].l2,coada[li].castig);
    if(mdef<coada[ls].castig)mdef=coada[ls].castig;
    //calculat[coada[ls].l1][coada[ls].l2]=1;
    ls++;
    
    //daca azi am vandut cateta2
    //if(!calculat[coada[li].l1][coada[li].l2+1]){
      coada[ls].l1=coada[li].l1;
      coada[ls].l2=coada[li].l2+1;
      coada[ls].ziua=coada[li].ziua+1;
      l3=coada[ls].ziua-coada[ls].l1-coada[ls].l2;
      coada[ls].castig=coada[li].castig+suma2(coada[ls].l2,coada[ls].l1,l3);
      //calculat[coada[ls].l1][coada[ls].l2]=1;
      //printf("adaug in coada elementul (%d,%d,%d,%d), care provine din (%d,%d,%d,%d)\n",coada[ls].ziua,coada[ls].l1,coada[ls].l2,coada[ls].castig,coada[li].ziua,coada[li].l1,coada[li].l2,coada[li].castig);
      if(mdef<coada[ls].castig)mdef=coada[ls].castig;
      ls++;
    //}

    //daca azi am vandut ipotenuza
    //if(!calculat[coada[li].l1][coada[li].l2]){
      coada[ls].l1=coada[li].l1;
      coada[ls].l2=coada[li].l2;
      coada[ls].ziua=coada[li].ziua+1;
      l3=coada[ls].ziua-coada[ls].l1-coada[ls].l2;
      coada[ls].castig=coada[li].castig+suma3(l3,coada[ls].l1,coada[ls].l2);
      //calculat[coada[ls].l1][coada[ls].l2]=1;
      //printf("adaug in coada elementul (%d,%d,%d,%d), care provine din (%d,%d,%d,%d)\n",coada[ls].ziua,coada[ls].l1,coada[ls].l2,coada[ls].castig,coada[li].ziua,coada[li].l1,coada[li].l2,coada[li].castig);
      if(mdef<coada[ls].castig)mdef=coada[ls].castig;
      ls++;
    //}
   li++;  
  }

 fprintf(fout,"%d\n",mdef);
 //printf("%d\n",suma1(1,0,2));
 return 0;
}