Cod sursa(job #636657)

Utilizator blue_phoenixPosea Elena blue_phoenix Data 19 noiembrie 2011 22:19:55
Problema Ferma2 Scor 30
Compilator cpp Status done
Runda .com 2011 Marime 1.58 kb
#include <stdio.h>
#include <vector>
using namespace std;
#define maxn 1005
vector <int> tri[maxn];//tine triunghiul initial

int n,k;

int suma1(int foaia, int l2,int l3){//foile sunt num incepand cu 1
  //latura 1
  int i;
  int s=0;
  int li=foaia,ls=n-l2;
  for(i=li;i<=ls;i++){
    s+=tri[i][foaia-1];
  }
  return s;
}

int suma2(int foaia,int l1, int l3){
  int i;
  int s=0;
  int li=l1,ls=n-l3-foaia+1;
  for(i=li;i<ls;i++){
    s+=tri[n-foaia+1][i];
  }
  return s;
  
}

int suma3(int foaia, int l1, int l2){
  int i;
  int s=0;
  int li=l1+foaia,ls=n-l2;
  for(i=li;i<=ls;i++){
    s+=tri[i][i-foaia];
  }
  return s;  
}

int main(){
 FILE *fin=fopen("ferma2.in","r");
 FILE *fout=fopen("ferma2.out","w");
 fscanf(fin,"%d%d",&n,&k);
 int a;
 int i,j;
 for(i=1;i<=n;i++){
  for(j=0;j<i;j++){
   fscanf(fin,"%d",&a);
   tri[i].push_back(a);
  }
 } 
 //descompun k in suma de trei numere
 int l1,l2,l3;
 int maximulm=-1;
 for(l1=0;l1<=k;l1++)
  for(l2=0;l2<=(k-l1);l2++){
   l3=k-l1-l2;
   //printf("(%d,%d,%d), ",l1,l2,l3);
   a=0;
   //iau l1 laturi 1....
   for(i=1;i<=l1;i++)a+=suma1(i,0,0);
   //iau l2 laturi 2... 
   for(i=1;i<=l2;i++)a+=suma2(i,l1,0);
   //iau l3 laturi 3... 
   for(i=1;i<=l3;i++)a+=suma3(i,l1,l2);

   if(a>maximulm)maximulm=a;
  }
    //printf("\n");

 fprintf(fout,"%d\n",maximulm);
 /*printf("suma1(%d,%d,%d)=%d\n",1,0,0,suma1(1,0,0));
 printf("suma3(%d,%d,%d)=%d\n",1,1,0,suma3(1,1,0));
 printf("suma3(%d,%d,%d)=%d\n",2,1,0,suma3(2,1,0));
*/
 return 0;
}