Cod sursa(job #2764937)

Utilizator DragosC1Ciobanu Dragos DragosC1 Data 23 iulie 2021 17:57:36
Problema Ferma Scor 100
Compilator cpp-64 Status done
Runda Arhiva de probleme Marime 1.85 kb
#include <fstream>
using namespace std;

int n, k;
int a[10001];
int Max = 0; // consideram ca rezultatul nu poate fi mai mic de 0 (scrie in enunt)
int dp[1001][10001];
int sum[10001];

void read() {
  int i;
  ifstream f("ferma.in");
  f >> n >> k;
  for (i = 1; i <= n; i++)
    f >> a[i];
  f.close();
}

void solve() {
  int val, i, j;

  // sume partiale pe vectorul a
  for (i = 1; i <= n; i++)
    sum[i] = sum[i - 1] + a[i];

  // fara circularitate
  // Formula : dp[i][j] = max(dp[i][j - 1], dp[i - 1][nr] - sum[nr] + sum[j]) -> o tratam inteligent in O(k * n) nu O(k * n^2)
  for (i = 1; i <= k; i++) {
    val = dp[i - 1][i - 1] - sum[i - 1];
    for (j = i; j <= n; j++) {
      dp[i][j] = max(dp[i][j - 1], val + sum[j]);
      val = max(val, dp[i - 1][j] - sum[j]);
    }
  }
  Max = max(Max, dp[k][n]);

  // tratam circularitatea
  // pentru k = 1 -> tratam cazul in care consideram suma primelor i numere sau nu
  for (i = 1; i <= n; i++)
    dp[1][i] = max(dp[1][i - 1], sum[i]);
  
  // pentru celelalte cazuri fortam ca secventa sa contina si a[1] daca se poate (pentru circularitate)
  for (i = 2; i <= k; i++) {
    dp[i][1] = a[1];
    val = 0;
    for (j = 2; j <= n; j++) {
      dp[i][j] = max(dp[i][j - 1], val + sum[j]);
      val = max(val, dp[i - 1][j] - sum[j]);
    }
  }

  // in final comparam rezultatul in care putem avea circularitate cu cel fara de mai devreme
  for (i = k; i <= n; i++)
    Max = max(Max, dp[k][i] + sum[n] - sum[i]);  // consideram si cazul in care ultima secventa se lipeste de rezultatul fara circularitate
}

void output() {
  ofstream g("ferma.out");
  g << Max;
  g.close();
}

int main() {
  read();
  solve();
  output();
  return 0;
}