Cod sursa(job #21890)

Utilizator stef2nStefan Istrate stef2n Data 24 februarie 2007 21:49:43
Problema Traseu Scor 100
Compilator cpp Status done
Runda Arhiva de probleme Marime 3.61 kb
/*
  Problema cuplajului de cost minim a nodurilor cu grad_intrare > grad_iesire cu nodurile cu grad_intrare < grad_iesire
  Complexitate: O(N^4)
*/

#include <stdio.h>

#define infile "traseu.in"
#define outfile "traseu.out"
#define NMAX 61
#define INF 1000000000
struct NOD {int x,c; NOD *adr;};

FILE *fin,*fout;
int suma=0,cost[NMAX][NMAX],grad_in[NMAX],grad_out[NMAX];
int n,n_ini;
int cost_minim=0;
NOD *prim[2*NMAX+2];
int cap[2*NMAX+2][2*NMAX+2];
short int prec[2*NMAX+2];
int bfcost[2*NMAX+2];

inline void adaug_st(NOD *(&prim), int x, int c)
 {
  NOD *a=new NOD;
  a->x=x;
  a->c=c;
  a->adr=prim;
  prim=a;
 }

void citire_init()
 {
  int i,j,m,u,v,c;
  fin=fopen(infile,"r");
  fscanf(fin,"%d %d",&n,&m);
  suma=0;
  for(i=0;i<n;i++)
   for(j=0;j<n;j++)
     if(i==j)
      cost[i][j]=0;
     else
      cost[i][j]=INF;
  for(i=0;i<n;i++)
   grad_in[i]=grad_out[i]=0;
  for(i=0;i<m;i++)
   {
    fscanf(fin,"%d %d %d",&u,&v,&c);
    u--; v--;
    suma+=c;
    cost[u][v]=c;
    grad_out[u]++;
    grad_in[v]++;
   }
  fclose(fin);
 }

void roy_floyd()
 {
  int i,j,k;
  for(k=0;k<n;k++)
   for(i=0;i<n;i++)
   if(i!=k)
    for(j=0;j<n;j++)
    if(j!=k && j!=i)
     if(cost[i][j] > cost[i][k]+cost[k][j])
      cost[i][j] = cost[i][k]+cost[k][j];
 }

void constr_retea()
 {
  int i,j;
  for(i=0;i<2*n+2;i++)
   prim[i]=NULL;
  for(i=1;i<=n;i++)
   if(grad_in[i-1]>grad_out[i-1])
    {
     cap[0][i]=grad_in[i-1]-grad_out[i-1];
     cap[i][0]=0;
     adaug_st(prim[0],i,0);
     adaug_st(prim[i],0,0);
    }
  for(i=n+1;i<=2*n;i++)
   if(grad_in[i-n-1]<grad_out[i-n-1])
    {
     cap[i][2*n+1]=grad_out[i-n-1]-grad_in[i-n-1];
     cap[2*n+1][i]=0;
     adaug_st(prim[i],2*n+1,0);
     adaug_st(prim[2*n+1],i,0);
    }
  for(i=1;i<=n;i++)
   if(grad_in[i-1]>grad_out[i-1])
    for(j=n+1;j<=2*n;j++)
      if(grad_in[j-n-1]<grad_out[j-n-1])
       {
       cap[i][j]=INF;
       cap[j][i]=0;
       adaug_st(prim[i],j,cost[i-1][j-n-1]);
       adaug_st(prim[j],i,-cost[i-1][j-n-1]);
       }
  n_ini=n;
  n=2*n+2;
 }

void bellman_ford()
 {
  int i,j;
  NOD *b;
  for(i=1;i<n;i++)
   bfcost[i]=INF;
  prec[0]=-1;
  bfcost[0]=0;
  for(j=0;j<n;j++)
   for(i=0;i<n;i++)
     {
     b=prim[i];
     while(b)
        {
        if(cap[i][b->x] && bfcost[b->x]>bfcost[i]+b->c && bfcost[i]!=INF)
         {
          bfcost[b->x]=bfcost[i]+b->c;
          prec[b->x]=i;
         }
        b=b->adr;
        }
     }
 }

void cuplaj()
 {
  int u,v,min;
  do{
   bellman_ford();
   if(bfcost[n-1]!=INF)
    {
     u=prec[n-1];
     v=n-1;
     min=INF;
     while(u!=-1)
       {
        if(min>cap[u][v])
         min=cap[u][v];
        v=u;
        u=prec[u];
       }
     u=prec[n-1];
     v=n-1;
     while(u!=-1)
       {
        cap[u][v]-=min;
        cap[v][u]+=min;
        v=u;
        u=prec[u];
       }
    }
   }while(bfcost[n-1]!=INF);
 }


int main()
{
int i,j;
citire_init();
roy_floyd();
constr_retea();
cuplaj();

n=n_ini;
cost_minim=0;
for(i=1;i<=n;i++)
  if(grad_in[i-1]>grad_out[i-1])
   for(j=n+1;j<=2*n;j++)
    if(grad_in[j-n-1]<grad_out[j-n-1])
     if(cap[j][i])
      cost_minim+=cost[i-1][j-n-1]*cap[j][i];

fout=fopen(outfile,"w");
fprintf(fout,"%d\n",suma+cost_minim);
fclose(fout);
return 0;
}